Въпроси, които ще бъдат засегнати по време на семинарните занятия:   Промени в социалното и здравното осигуряване

 • Данъчно- осигурителна сметка – промени, погасяване на задължения, механизъм на действие.
 • Подаване на декларации обр. 1 и 6 в НАП, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г. Примери
 • Коригиране на декларации обр. 1 и 6, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г. Примери
 • Погасяване на задълженията за осигурителни вноски през 2014 г. и лихвите – вноски за ДОО;вноски за здравно осигуряване;  вноски за ДЗПО.
 • Последни промени в подзаконовите нормативни актове: – Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица; – Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; – Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС”; – Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица.Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица; – Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване;

      – Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;

 • Окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.
 • Задължения на самоосигуряващите се лица за внасяне на вноски и подаване на декларации.
 • Контрол по спазване на осигурителното законодателство – глоби и  санкции за работодатели и длъжностни лица.

Промени в пенсионното законодателство през 2014 г.

 • Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
 • Промени в отпускането на пенсиите на учителите
 • Изисквания за отпускане и изплащане на различните видове пенсии

Нови моменти в паричните обезщетения и актуална практика на НОИ

 • Осигурени лица, парични обезщетения, промени в Закона за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и срокове за изплащането им
 • Обезщетения за безработица
 • Парични помощи, изплащани от държавното обществено осигуряване