ПЪРВИ ДЕН – СЪБОТА

08.30 – 09.00       Регистрация

09.00 – 10.20      Модул 1 – Представяне на новите правила за достъп до публичния ресурс на Европейските фондове през новия планов период – 1 част

10.20 – 10.40      Кафе пауза

10.40– 12.00       Модул 2 – Представяне на новите правила за достъп до публичния ресурс на Европейските фондове през новия планов период – 2 част

12.00 – 13.00      Обяд

13.00 – 14.20      Модул 3 – Стратегическо планиране на инвестиционните намерения. Изготвяне на матрица на проектите. Ветрило на бенефициентите

14.20 – 14.40      Кафе пауза

14.40 – 16.00      Модул 4 – Проектен цикъл – управление на проблемни и рискови зони. Примери на успешни проекти по ПРСР, ОПРЧР, ОПК, ОПАК, ОПРР

16.00 – 16.20      Кафе пауза

16.20 – 18.00      Модул 5  - Въпроси и отговори. Представяне на конкретни проектни идеи

 

ВТОРИ ДЕН - НЕДЕЛЯ

09.00 – 10.20      Модул 6 –  Работа в група. Разработване на проектен фиш по конкретна проектна идея

10.20 – 10.40      Кафе пауза

10.40 – 12.00      Модул 7 – Работа в група. Разработване на проектен фиш по конкретна проектна идея

12.00 – 13.00      Обяд

13.00 – 14.20      Модул 8 – Представяне на проектните фишове. Дискусия

14.20 – 14.40      Кафе пауза

14.40 – 16.00      Модул 8 – Представяне на проектните фишове. Дискусия

(продължение)

Връчване на сертификати от обучението

               Закриване на обучението