Елеонора Негулова

лектор

Консултант по разработване и управление на проекти

над 95 % успеваемост на консултираните и управляваните проекти

НЯКОИ ОТ НЕЙНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

• Съавтор на Хартата на малките и средни предприятия в България;

• Основател на GLOBAL COMPAC на ООН в България;

• Лектор в повече от 200 семинара за предоставяне на практически знания по подготовка и управление на проекти

• Участие в изложения, семинари и конференции с международно и българско участие, сред които:

• Брюксел 2008 г. – Преструктуриране на бизнеса в текстилната индустрия в процес на криза – проект „T.I.R” Progress Program

• Турция, Хърватска, Унгария, Румъния, Гърция, Германия, Словения – 2008 и 2009  (SeeNet)

• София, 01.2009 г. – национална среща на тема трансфер на иновативния европейски метод „фасилитиране – подпомагане ученето, интегрирано в работния процес”и тестването му в български МСП, (LdV)

• София, 06.2009 г. – международна обучителна сесия в областта на Рамковата директива за водата и съпътстващото я  законодателство на ЕС

• Кипър, 09.2009 г. – международна среща по въпросите на Корпоративната социална отговорност, (LdV)

• Италия 10.2009 г. – международен обучителен семинар “Промени в стратегиите на МСП”, OECD-LEED Programme

• Лисабон, 10.2009 г. – международна конференция „Креативно Познание”, тема „Възможности за въвеждане на иновативен метод за обучение в МСП в България.

• Лектор в информационна кампания на Министерството на земеделието и храните към Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. през 2009 г.: обучителни семинари за служители в областните дирекции „Земеделие и гори” и общинските служби по земеделие и гори; за служителите на регионалните служби на МЗХ, Разплащателна агенция и служителите на общинските администрации, отговарящи за проекти; за потенциалните кандидати по ПРСР от селските общински центрове

• Експерт  в Екип за текуща оценка на мерки по ос 3 на ПРСР за 2010 година

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Доказани мениджърски и организаторски качества, придобити по време на работа в различни области на стопанската дейност. Утвърден професионалист с дългогодишна управленска практика в условията на динамична среда и засилена конкуренция; успешно въвела модерни управленски подходи в ръководените организации.  Консултант на членове на НСМСБ и на общини, на НПО по въпроси, свързани с развитие на бизнеса, аспекти на предприемаческата дейност, източници и възможности за финансиране, изработка  на проектни предложения, управление на проекти финансирани от български, европейски и международни програми.

Ръководител  и консултант в над 30 проекта финансирани от български, европейски и международни програми.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Основател и Председател на Управителния Съвет на Националното Сдружение на Малкия и Среден Бизнес /НСМСБ/ от учредяването му през 2000 г.

Основател и Председател на Управителния Съвет на Националното сдружение за управление на проекти

Член на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Председател на Работната група по приоритетна ос 3 – „Повишаване качеството на живот в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.